Географија

Структура на населението (продолжение)


PEA (економски активно население)

Тоа е популацијата која врши платена активност во согласност со законот.

Во развиените земји средствата се претежно возрасна популација, додека во недоволно развиените млади и стари работи заедно со возрасни.


Пример ПЕА табела по земји (податоци од 2002 година)

Неформална економија

Според Меѓународната организација на трудот (МОТ), неформалната економија се состои од активности организирани на не-капиталистичка основа.

Опфаќа самовработување и мали бизниси, каде што нема поделба помеѓу деловниот капитал и семејниот капитал. Поголемиот дел од времето, вработените не се заштитени со закони или социјални права.


Пример за неформална економија

Видео: The Fermi Paradox II Solutions and Ideas Where Are All The Aliens? (Септември 2020).