Приказната

Историјат речник


Основни црковни заедници (ЦЕБ)

Групи поврзани со Католичката црква, но формирани од лаици (луѓе кои не припаѓаат на религиозни наредби) со цел да се обединат грижите на христијанскиот живот со политичко учество. ЦЕБ работат во сиромашни заедници, бараат да ги организираат и водат нив во борбата за нивните права. Тие се појавија во 1960-тите и денес има околу 70 000 активни јадра во целиот Бразил.

Други предлози на зборови…

Анархисти

Национализам

Сатрапите

Слобода

Демократија

Договор за Тордесилја

Крстоносни војни

Бартер